Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: Šperkovo s.r.o., Bratislavská 694, Most pri Bratislave 900 46 (prevádzkovateľ eshopu) IČO 46 195 301, DIČ 202 327 40 11 Tel. č.: 0908/590 279, mail: ahoj @mydlovahmota.sk Zapísané v OR Bratislava I Vložka číslo: 91261/B (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.mydlovahmota.sk. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v e-shope. Podľa Zbierky zákonov č. 618/2003 v znení neskorších predpisov si spoločnosť Šperkovo s.r.o. vyhradzuje všetky autorské práva na textový a fotografický materiál na všetkých stránkach www.mydlovahmota.sk. Pokiaľ budú zistené prípady kopírovania textov, fotiek a používanie našich fotografií videteľne upravených iným používateľom /odstránené naše logo, vodoznaky a iné/ budeme toto porušenie riešiť všetkými dostupnými právnymi úkonmi za porušovanie autorských práv.

1. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy Kupujúci odošle prostredníctvom objednávkového formuláru návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu. Objednávka slúži ako návrh zmluvy. Kúpna zmluva je potvdredním predávajúceho akceptovaná. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie, ktoré pošle predávajúci kupujúcemu.

2. Storno objednávky Storno objednávky kupujúcim: Kupujúci má právo stornovať objednávku urobenú prostredníctvom internetového obchodu do 24 hodín od jej zrealizovania. Stornovanie objednávky je možné urobiť telefonicky v pracovné dni v čase od 10:00 – 16:00 na čísle 0908/590279 alebo mailom na ahoj @mydlovahmota.sk Storno objednávky predávajúcim: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo, neplatné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.) alebo ak tovar nie je na sklade. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

3. Práva a povinnosti predávajúceho Dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné predpisy SR. Odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky potrebné doklady. Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

4. Práva a povinnosti kupujúceho Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar uložený na pošte alebo od kuriera. Zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

5.Dodacie podmienky Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej v e-shope pri každom produkte (ak nie je uvedené inak – vypredaný a nedostupný tovar). Doba expedície je do 7 pracovných dní. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim dopravcovi ručí dopravca. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Náklady na doručenie si predávajúci účtuje paušálne vo výške 3,70 eur. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5. obchodných podmienok. A predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

6. Kúpna cena Dobierka: Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) dobierkou v mieste dodania tovaru. Výška poštovného a balného bude k objednávke pripočítaná vo výške 3,70 eura. Tovar bude kupujúcemu doručení prepravnou spoločnsťou. Minmálna hodnota objednávky je 4 € bez nákladov na doručenie. Prevod na účet: Na vyžiadanie kupujúceho je možné za tovar zaplatiť aj bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. K celkovej sume bude pripočítané poštovné vo výške 3,70 eura. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. V takomto prípade bude zásielka odoslaná doručovacou spoločnosťou. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Reklamácie Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Podmienky reklamácie predávajúci uverejňuje na web stránke e-shopu v časti Reklamácie tovaru.

8. Osobné údaje a ich ochrana Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke e-shopu v časti Ochrana osobných údajov.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”) odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. vo forme poistenej zásielky (nie na dobierku). V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10. Záverečné ustanovenia Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke e-shopu. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke e-shopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú platné od 25. 9. 2018